Leder i en ny tid

6 marts 2024 Ingen kommentarer

Leder i en ny tid – er du den leder, dine medarbejdere efterlyser?

– Kronik af Maibritt Isberg Andersen, CEO at ZTRONG


Den gode ledelse er altid til debat, og synet på den gode leder ændrer sig med tidens strømninger – men én ting er helt sikker: Som leder er du nødt til at arbejde med dig selv og dit lederskab. Din personlige udvikling er nødvendig for din faglige udvikling.
At udvikle din lederpraksis er sværere, end det lyder – for det kræver både mod, empati, visdom, timing, eftertænksomhed, refleksion og nysgerrighed at få øje på udfordringerne i dit eget lederskab. Det er nemlig ikke altid, ledere faktisk udlever de værdier, de pejler efter.

Hvem er den gode leder?

Det afhænger af øjnene, der ser – og ikke mindst af samtidens syn på ledelse. Det er ikke svært at få øje på, at forskellige idealer har været dominerende på forskellige tidspunkter. Jeg kan dårligt forestille mig, at ét enkelt menneske kan leve op til alle idealerne. Og det behøver du heller ikke – det vigtigste er måske, at du tager aktivt stilling til dit eget lederskab, så du kan lede med sammenhæng og kongruens.
En bølge af tendenser efterfølges af en modbølge, og det er typisk de samme temaer, der bliver stillet op overfor hinanden gang på gang – og derfor er det vigtigt, at du finder dit fodfæste.

Hvem bliver efterspurgt lige nu?

Den ledertype, der bliver efterspurgt lige nu, har empati, eftertænksomhed og indsigt. Du ved, at du skal se og møde det enkelte menneske – og at alle medarbejdere skal behandles lige, men ikke nødvendigvis ens. Du skal turde vise tillid og uddelegere ansvar. Det er helt essentielle ingredienser i den gode ledelse, fordi det giver medarbejderne mulighed for at opleve sig selv som værdifulde dele af organisationens fællesskab, og dermed skaber det både trivsel og engagement. Og så skal du være villig til at være nærværende og personlig, for kun på den måde kan du sørge for, at alle medarbejdere udvikler og udnytter deres fulde potentiale.

Målbarhed og synlige resultater

Tidens ledelse ses som et modspil til New Public Management, som skyllede ind over Danmark i 1980’erne og 1990’erne. Den oprindelige idé handlede om at begrænse stift bureaukrati – og den byggede også i en vis grad på tillid – men i praksis var det en bølge af kontrol og resultatfokus. Og fokus på målet fremmer effektiviteten – i hvert fald på den korte bane. Det tvang tidens ledere til at tage stilling til, hvor de var på vej hen – men der var dårligt tid til at tage stilling til, hvorfor de netop var på vej i dén retning. På den måde var målrettetheden ikke kun god. Når du vælger et bestemt fokus, træder andre ting i baggrunden. Et ensidigt målfokus førte til en nedprioritering af alt det, der ikke kan måles: Menneskelige værdier, fællesskab, eftertænksomhed, fordybelse og refleksion fik trange kår.

Den robuste leder blev eftertragtet, og medarbejderen måtte prøve at følge med, sårbarheden måtte skjules, og det lagde kimen til at skabe en kultur, som udadtil virkede stærk, men inderst inde var skrøbelig med alvorlige stressreaktioner til følge.

Tilbage til Grækenland

Mens New Public Management er ved at slippe taget i kulturen i de danske organisationer, vender flere sig igen mod eftertænksomheden. Mange stemmer i debatten peger på filosofi, tænkning og refleksion som noget helt essentielt i moderne ledelse: Svend Brinkmann er aktuel med bogen TÆNK, hvor han netop sætter fokus på tænkningens betydning. Med udgangspunkt i oldgræske filosoffer giver han tænkningen sin egen værdi – han ser tanker som værdifulde, selvom de ikke fører til indfrielsen af et konkret mål. Det er menneskeligt at tænke – og det er forudsætningen for, at vi kan blive selvstændige, kritisk tænkende og sågar lykkelige individer, der forholder os til den verden, vi lever i.

Ole Fogh Kirkeby har ikke bare taget udgangspunkt i de græske filosoffers tænkning, men han har ligefrem genrejst den antikke samtaleform protreptik, som han har gjort til et værdifuldt redskab i lederens værktøjskasse, der netop modsvarer hele New Public Management-tankegangen:

“Protreptikken beror på det ypperste indenfor filosofisk tænkning, dialogisk begivenhedsopfattelse, retorik og eksistentiel psykologi.
I lyset af, at det filosofiske lederskab aldrig har været mere aktuelt end nu, er protreptikeruddannelsen formodentlig en af de mest relevante længerevarende lederuddannelser, der udbydes i DK i dag.

– Ole Fogh Kirkeby, genskaber af protreptikken

Hvad kan protreptik i dag?

Protreptik er en filosofisk dialogorienteret samtaleform, der tager afsæt i en værdi eller et begreb. Metoden har til opgave at skabe refleksioner og ny indsigt hos den anden, som forandrer lederens ståsted. Protreptikken skal ikke bruges til at skabe konkrete handleplaner, men til at åbne for eftertænksomheden, refleksionerne og de nye perspektiver. Den er nøglen til at bringe filosofien og fordybelsen ind i din hverdag i organisationen.
Derudover giver protreptikken dig en unik mulighed for at se dig selv udefra. Guli Werther, klyngeleder fra Københavns Kommune oplever, at det er gennem protreptikken, at hun virkelig har fået øje på sig selv:

“Jeg har igennem snart 16 år med ledelse taget forskellige lederuddannelser, men det er først igennem mit kendskab til protreptik, at jeg har fået øjnene op for den indsigt, jeg synes, jeg har manglet.”

Når du kender dig selv og dine værdier, er det pludselig lettere at stå fast – også når andre ikke er enige. Konflikter vil være lettere – for når du er sikker i dine egne værdier, er det lettere at være i, at andre måske er uenige. Protreptikken er på den måde et oplagt redskab – uanset om du som leder vælger, at du kun vil bruge den til at udvikle dig selv og dit lederskab, eller om du også vil bruge den aktivt til at skabe mere tid og rum til eftertænksomhed i organisationen.

Men tænkning kan jo ikke ses på bundlinjen

Måske føles det svært at forsvare at bruge ressourcer på noget, der ikke er let at måle. Men her må du som leder vise mod. Mod til at gøre noget, som måske ikke kan måles, men som helt sikkert kan mærkes. Måske kan ændringen ses i en trivselsmåling, men det er ikke det, der er essensen. Essensen er, at du med det filosofiske lederskab vil skabe en velfungerende organisation med højt til loftet. Du vil se, hvordan dine medarbejdere udvikler sig og trives. Du vil opleve, hvordan færre konflikter får lov til at blusse op, hvordan de lettere løses, og hvordan uenighed ikke længere er lig med konflikt. Og du vil opleve, hvordan den enkelte medarbejder udlever sit potentiale.
Flere og flere organisationer benytter sig af det refleksive rum (scholé rum), hvor der ikke må træffes beslutninger eller laves handleplaner. Når der så på et senere tidspunkt er møde i beslutningsrummet, træffes der bedre beslutninger, da det nu er på et oplyst grundlag, som alle har været en del af. Det er dét, som protreptik også kan.

Vi må indse, at tanker er værdifulde, selvom de ikke bare sådan er til at måle og veje. Og måske gør det ikke så meget. Måske ville vi netop miste noget af værdien, hvis vi forsøgte?


Maibritt Isberg Andersen er 57 år, ejer af ZTRONG siden 2008. Hun har et tæt samarbejde med dr.phil. Ole Fogh Kirkeby, der bl.a. i fællesskab holder protreptisk MasterClass.
Maibritt udbyder protreptikeruddannelsen i Slagelse og København, hvor Ole Fogh Kirkeby er censor. Uddannelsen er funderet i, hvordan lederen kan benytte protreptik i sin lederpraksis. ZTRONG har tilknyttet 10 konsulenter, som har hver deres ekspertise. Du kan læse mere på www.ztrong.dk.